Myndigheter satta att kontrollera folket!

 

Det finns i Sverige vissa myndigheter, som till det yttre kan tyckas vilja hjälpa människor men som i själva verket vill kontrollera desamma.

Kanske är det nyss skrivna självklarheter för somliga men förmodligen inte för ”massan”…den massa som borde intressera sig betydligt mer.

De myndigheter jag här åsyftar är, i valfri ordning:

  1. Socialkontoren
  2. Arbetsförmedlingen
  3. Försäkringskassan
  4. Migrationsverket (?)

Kontrollmyndigheter varenda en.

Tala om kontrollbehov.

Kanske har jag glömt någon sådan kontrollerande myndighet.

Kommentera gärna, om ni känner till någon mer liknande myndighet.

Jag kan givetvis gå in mer i detalj på de olika myndigheterna men uppmanar samtidigt till egen forskning på området.

Om vi tar myndighet 1, så läste jag t.ex. nyligen i den relativt nystiftade ”Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)” (som har ersatt tidigare Sekretesslag) följande:

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst,
vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.

Socialtjänst m.m.

Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av
unga och av missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av
socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Det finns ingen, som, mig veterligen, har definierat exakt vilka kriterier som ska gälla vid bedömningen av huruvida en enskild tänks lida men, om en viss uppgift röjs.

Sådana ”detaljer” är oerhört viktiga, för alla som någon gång har eller önskar begära ut allmänna handlingar av ett socialkontor!

Vidare:

lämnar lagen möjligen öppet för en privatperson att kalla sig ”socialtjänst”, genom något kryphål?Jag har här inte ens nämnt Riksdagen, en högst tvivelaktig instans, som möjliggör ovanstående myndigheters existens, eftersom s.k. parlamentarisk demokrati bara gör det möjligt för maktlystna individer att göra karriär, inget annat.

Som väljare vet man bara att man vart fjärde år är berättigad att välja in ännu en maktlysten aspirant till ”demokratin”.

Den parlamentariska demokratin är en rent ut sagt skrattretande Gråter illusion.

Skrattretande, fast på fel sätt.

Varför går såpass många på och ”köper” den illusionen?